درباره پروژه


این نیروگاه در استان کرمانشاه شهر کرمانشاه به ظرفیت 40 مگاوات در حال اخذ مجوزات لازم جهت اماده سازی برای برگزاری مناقصه و عملیاتی کردن نیروگاه مورد نظر می باشد.