اعضای هیئت‌مدیره

مجتبی غروی

رئیس هیئت مدیره

محمدزمان جلویان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حسین ناوک‌پور

نایب رئیس هیئت مدیره

عدالت امیرزاده

عضو هیئت مدیره

محمد کاظم صباغی هرندی

عضو هیئت مدیره