برچسب: انرژی

اردشیر سعدمحمدی
اخبار شرکت

چالش انرژی در صنعت

در حال حاضر شاهد یک ناترازی در عرضه و تقاضای برق در کشور هستیم؛ حال این موضوع را می توان از دو جنبه بررسی کرد.