بروز ناترازی در تولید و مصرف حامل های انرژی در سال های اخیر، بخش صنعت کشور را دچار چالش جدی در امر تولید محصولات صنعتی و دستیابی به اهداف سودآوری از قبل تعیین شده کرده است. تبعات این چالش حتی عامه مردم را نیز از طریق افزایش قیمت محصولات مربوطه تحت تاثیر قرار داده است. عوامل ایجاد کننده این چالش نیز ریشه در موضوعاتی چون فرهنگ عمومی مصرف، قیمت حامل های انرژی، ضعف سرمایه گذاری در بخش تولید حامل های انرژی، محدودیتهای نقدینگی جهت پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و … دارد.

در سال 1400 و در راستای تامین منافع مشترک صنعت برق و صنایع عمده کشور تفاهم نامه ای بین وزارتخانه های صمت و نیرو منعقد شد که انتظار می رود مطلوبیت های بسیار موثری هم برای صنعت برق کشور و هم برای صنایع عمده مصرف کننده برق در پی داشته باشد. در این تفاهم نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد حداقل ده هزار مگاوات ظرفیت های جدید نیروگاهی از طریق سرمایه گذاری توسط شرکت های صنعتی- معدنی اقدام می نماید و وزارت نیرو نیز در مقابل نسبت به صدور مجوزهای لازم، تامین سوخت و جلوگیری از محدودیت مصرف برق صنایع مربوطه اقدام می کند.
خوشبختانه واحدهای 3 و 4 نیروگاه سمنان به عنوان اولین نیروگاه از ظرفیت های نیروگاهی مشمول این تفاهم نامه وارد مدار شده و اجرای مفاد تفاهم نامه آغاز شده است. تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث این واحدها توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات انجام شده و شرکت یادشده در نظر دارد بخشی از برق مصرفی واحدهای صنعتی تحت پوشش خود را از این طریق تامین نماید. موضوع بسیار حیاتی و مهم برای سرمایه گذار این واحدها، عدم شمول برنامه های مدیریت مصرف برق برای صنایع زیرمجموعه خود به اندازه تولید واحدهای مزبور است. شرکت مدیریت شبکه برق ایران در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه و با انجام هماهنگی های مورد نیاز، این اطمینان را به صنایع طرف قرارداد این نیروگاه می دهد که به اندازه برق تامین شده از نیروگاه سمنان و متناظر با تولید واحدهای 3 و 4 نیروگاه سمنان، صنایع مربوطه را از شمول برنامه های مدیریت مصرف خارج کند. این موضوع دارای ارزش مالی و اقتصادی فراوان برای صنایع مذکور بوده و می تواند عواید قابل توجهی هم برای بخش صنعت و هم برای رونق بازار محصولات تو.لیدی ایشان داشته باشد. امید است این اقدام تبدیل به انگیزه بسیار مهم برای صنایع عمده مصرف کننده برق در کشور شود تا با سرمایه گذاری در بخش تولید برق بتوانند هم برق مطمئن و پایدار مورد نیاز خود را تامین نمایند و هم گامی در جهت ارتقاء منافع ملی کشور بردارند.

منبع: شرکت مدیریت شبکه برق ایران